Correct Islamic way of cutting nails: Sunnah Way of Cutting Nails

Sunnah Way of Cutting Nails; Correct Islamic way of cutting nails of hands and feet

Comments

  1. refernce please

  2. masha allah mere aaqa ki sunatau ka jawab jo amal karega kafir use dekh kar kahega kash mai bhi muslman hota

Comment Box (Leave a Reply here)